کارگاه بین المللی اثرات تغییر اقلیم و سازگاری با آن: چشم انداز منطقه ای

در اولین جلسه کارگروه برنامه چهارم مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تصمیم گیری شد که یک کارگاه تحت عنوان «کارگاه بین المللی اثرات تغییر اقلیم و سازگاری با آن: چشم انداز منطقه ای» در سال 2023 برگزار شود. به علاوه قرار شد که دبیر خانه این کارگاه در موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تشکیل گردد و نیز پیشنهاد گردید که امکان ایجاد دبیرخانه مشترک بین ایران و عمان بررسی گردد. به علاوه، قرار شد اساتید این کارگاه به صورت حضوری در کارگاه شرکت نمایند و سایر مدعوین در صورت تمایل به صورت مجازی در کارگاه شرکت نمایند.

لطفا این صفحه را دنبال نمایید تا از اطلاعات مربوط به کارگاه که در روزهای آتی بارگذاری خواهند شد استفاده نمایید.