تکنولوژی های جدید در تصفیه و بازچرخانی آب و فاضلاب

توجه به اهمیت ارتقاي کیفیت آب آشامیدنی و توسعه پروژه هاي جمع آوري و تصفیه فاضلاب، نیاز مبرمی به تقویت دانش
علمی و استفاده از فناوري هاي جدید مقرون به صرفه در تصفیه و بازیافت آب و فاضلاب وجود دارد. امروزه با دو موضوع اساسی
در صنعت آب و فاضلاب روبرو هستیم: الف) افزایش روزافزون تقاضا براي آب و کمبود منابع آب شرب و ب) حفاظت از محیط
زیست و ارتقاي سلامت عمومی. براي مقابله با این مشکلات، سه راه حل شناسایی شده است:
– توسعه فناوري هاي جدید و بهبود عملکرد فناوري هاي موجود؛
– تقویت دانش علمی و سازگاري با فناوریهاي جدید بر اساس نسبت هزینه به فایده اقتصادي در تصفیه آب و فاضلاب و موضوع
بازچرخانی
– استفاده از منابع آب نامتعارف به عنوان یک فرصت استثنایی براي کاهش فاصله بین تقاضا-تأمین آب