توسعه یک بستر مشارکتی در سطح منطقه برای سازگاری سامانه های آب شهری در برابر تغییر اقلیم

تغییر اقلیم بر کل کره زمین تبعات منفی می گذارد که تهدیدات جدی برای سامانه‌های آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب و آبهای سطحی و نیز برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شهرها ایجاد می‌کند. بنابراین، تدوین سیاست‌های سازگاری فوری و عاقلانه در این خصوص لازم است که از طریق اشتراک دانش، اقدامات جمعی و همکاری‌های منطقه‌ای حاصل خواهد شد. بدین منظور، توسعه یک بستر مشارکتی در سطح منطقه، شروع موثری برای کاهش اثرات منفی پدیده تغییر اقلیم خواهد بود. به اشتراک گذاری و ارایه سیاست های اتخاذ شده و اقدامات اجرا شده و ابزارهای توسعه یافته توسط کشورهای عضو شورای حکام مرکز، ایجاد یک انجمن تخصصی برخط در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم و حمایت از تحقیق و توسعه در این خصوص و نیز ثبت مخاطرات آبی ناشی از تغییر اقلیم در کشورهای عضو شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری از اهداف این طرح خواهد بود. همچنین با انجام این طرح امکان تدوین استانداردهایی که در آن ریسک وقایع مبتنی بر تغییر اقلیم را می توان از طریق یک سیستم برچسب گذاری مربوطه برای شهرها نشان داد، فراهم خواهد شد.