تبادل دانش در خصوص بهترین اقدامات و درس آموخته‌ها در زمینه مدیریت آب زیرزمینی در سطح منطقه

با توجه به شعار روز جهانی آب در سال 2022 (آب های زیرزمینی- مرئی شدن نامریی) و همچنین هفتمین کارگروه‌ برنامه بین الدولی آب شناسی یونسکو (UNESCO-IHP)، ‌یکی از اجزای مهم و اثرگذار برای راهبری درست مدیریت منابع آب، مدیریت درست و اصولی آبهای زیرزمینی است. به منظور بررسی اهداف، راهبرد‌ها، برنامه‌ها و ساختار اجرایی کشورهای عضو شورای حکام مرکز در زمینه مدیریت منابع آب زیرزمینی در نظر است تجربیات، بهترین اقدامات و درس آموخته‌های کشورهای عضو شورای حکام مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب می توان ضمن آسیب شناسی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در کشورهای عضو شورای حکام مرکز به بهترین راهبرد‌ها و تدوین اصولی ترین برنامه ها برای مدیریت منابع آب زیرزمینی و نیز ساختار اجرایی مناسب دست یافت.