مهارت افزایی برای افراد فنی آب شهری

استفاده از فنآوريها براي تامین و تصفیه آب و همچنین صلاحیت پرسنل متخصص در این بخش، مطابق با آموزش فنی و علمی
در این زمینهها، تابع استانداردهاي مختلفی در سراسر جهان است. در بسیاري از کشورها، بخش بزرگی از فاضلاب غیر صنعتی
بدون تصفیه به رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها سرازیر می شود. در مناطقی با آموزش فنی ناکافی در بخش تامین و تصفیه آب،
حتی تاسیسات ساده تامین و تصفیه آب را نمی توان به درستی راهبري کرد. بنابراین نمی توان از تعمیر و نگهداري نیروگاه ها و
تجهیزات موجود اطمینان حاصل کرد و ممکن است عملکرد آنها به طور دقیق بهینه نشود. تلفات آب در حین انتقال بسیار زیاد
است و ممکن است بر اقتصاد و سلامت جوامع محلی تأثیر بگذارد. با توجه به این چالش ها، دسترسی به آموزش فنی در بخش
آب و فاضلاب، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.