کارگاه منطقه ای تغییر اقلیم : اثرات و سازگاری در تاریخ 26 و 27 مهرماه 1342 برگزار گردید. در این کارگاه اساتید دانشگاه ایران و بسیاری از استید دانشگاه کشورهای عضو شورای حکام مقاله یا گزارش کشوری خود را ارائه نمودند. در ادامه برخی تصاویر از این کارگاه را مشاهده می نمایید. در ضمن در اسرع وقت فایل های ارائه اساتید ذکر شده در این وبسایت بارگذاری خواهدشد.