ارتقای وضعیت حکمرانی آب در کشورهای عضو شورای حکام مرکز

رقابت برای دسترسی به منابع آب در نتیجه رشد جمعیت و شرایط اقتصادی و تغییرات آب و هوایی در کشورهای عضو شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری در حال افزایش است. اکثر این کشورها در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند که با چالش های جدی در تامین نیازهای آبی آینده روبرو هستند. بسیاری از این چالش ها را می توان از طریق حکمرانی موثر آب برطرف کرد. اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای در اکثر کشورهای عضو شورای حکام مرکز برای بهبود حکمرانی آب وجود دارد. در این راستا، به اشتراک گذاری تجربیات و درس های آموخته‌های اصلاحات وضعیت حکمرانی آب می تواند در هدایت اقدامات اعضا برای بهبود و ارتقای حکمرانی موثر آب مفید باشد. هدف این پروژه تهیه گزارش یا کتابی است که وضعیت کنونی حکمرانی آب را در کشورهای عضو این شورا تشریح می کند.