وظایف کمیته آموزش و ظرفیت سازی

 • شناسایی نیازسنجی های ظرفیت سازی و آموزش برای جامعه هدف جهت اطمینان از دستیابی به نتیجه و خروجی های مطلوب؛
 • ارائه الزامات ظرفیت سازی و آموزش به شیوه‌ای استراتژیک، مؤثر و کارآمد و نظارت بر اجرای صحیح آن
 • ارائه طرح اجرای برنامه های ظرفیت سازی و توسعه مهارت، آماده سازی نیازسنجی، توسعه محتوا و پیش بینی ابزارهای آموزشی و اطمینان از مدیریت حرفه ای و نتیجه گرا
 • نظارت و تجزیه و تحلیل داده های طرح های آموزشی و همچنین مدیریت دانش و ارتباطات
 • توسعه و افزایش شایستگی های مجریان پروژه های بخش آب، فاضلاب و انرژی و سایر ذینفعان مطابق با اهداف مرکز
 • توسعه و حمایت از انتشار یک مکانیسم قوی ارزیابی و صدور گواهینامه برای ذینفعان آموزش دیده.
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح ملی و بین المللی جهت مشارکت رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های جامعه مدنی در موضوع آب

بیشتر بخوانید

وظایف کمیته پژوهش و تحقیقات

 • احصا نیازهای ایران و سایر کشورهای عضو در حوزه‌های مدیریت آب شهری، سیل، خشکسالی، منابع آب غیرمتعارف، تغییر اقلیم و … و تعریف پروژه های تحقیقاتی مرتبط با آنها
 • تسهیل بومی سازی تجهیزات مورد نیاز حوزه آب با مرتبط کردن کارفرمایان و شرکت های دانش بنیان در ایران و سایر کشورهای عضو
 • تسهیل و یا حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی کشور به اعضای شورای حکام و سایر کشورهای مورد نظر
 • برگزاری نشست های علمی حضوری و مجازی با حضور متخصصان در حوزه های مرتبط با فعالیت های مرکز
 • برگزاری کنفرانس های علمی در حوزه های مرتبط با فعالیت های مرکز
 • تسهیل دسترسی پژوهشگران به داده های مورد نیاز برای تحقیقات منطقه ای
 • حمایت از پایان نامه های مرتبط  و پروژه های دانشجویی بین المللی

بیشتر بخوانید

وظایف کمیته توسعه ارتباطات

 • ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط علمی و فکری با نهادهای داخلی و بین المللی با هدف ارتقای همکاری های بین المللی از طریق طراحی و گسترش شبکه ای از متخصصین داخلی و بین المللی متشکل از نمایندگان کشورها و سازمان های عضو شورای حکام و سایر نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد
 • برقراری ارتباط با اعضای شورای حکام مرکز جهت حضور موثر در اجلاس شورای حکام و پیشبرد پروژه های مصوب در اجلاس از طریق تشکیل جلسات هم اندیشی به صورت مستمر
 • ایجاد بانک اطلاعاتی راجع به فعالیت های بین المللی نهادهای ایرانی در زمینه آب
 • نشر و ترویج تولیدات و دستاوردهای محتوایی مرکز به صورت فیزیکی و مجازی
 • تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای مرکز
 • برقراری ارتباط و همکاری با سایر کمیته های مرکز

بیشتر بخوانید

وظایف کمیته ترجمه، تالیف و انتشارات

 • بررسی کلیه پیشنهادات برای تالیف، ترجمه و چاپ و انطباق آنها با ماموریت های مرکز و اهداف راهبردی فاز نهم برنامه بین‌الدولی آب شناسی یونسکو (UNESCO-IHP)،
 • تعیین داور یا کمیته داوران برای ارزیابی علمی متون پیشنهادی برای ترجمه و چاپ و تصمیم گیری در خصوص نحوه پیگیری آنها،
 • نظارت مستمر بر فعالیت های مرتبط با تالیف، ترجمه و چاپ مرکز،
 • هماهنگی و راهبری امور مربوط به چاپ و انتشار نتایج و خروجی های مطالعات و پژوهش های سایر کمیته های مرکز،
 • شبکه سازی علمی و ظرفیت سازی بین نهادهای داخلی و خارجی (با تاکید بر کشورهای عضو شورای حکام) به منظور تهیه و انتشار مستندات قابل ارائه در سطح ملی و منطقه ای،
 • مذاکره و پیگیری اخذ حمایت مالی و معنوی برای انتشار مستندات مد نظر از مجموعه های داخلی و بین المللی،

بیشتر بخوانید