وظایف کمیته آموزش و ظرفیت سازی

  • شناسایی نیازسنجی های ظرفیت سازی و آموزش برای جامعه هدف جهت اطمینان از دستیابی به نتیجه و خروجی های مطلوب؛
  • ارائه الزامات ظرفیت سازی و آموزش به شیوه‌ای استراتژیک، مؤثر و کارآمد و نظارت بر اجرای صحیح آن
  • ارائه طرح اجرای برنامه های ظرفیت سازی و توسعه مهارت، آماده سازی نیازسنجی، توسعه محتوا و پیش بینی ابزارهای آموزشی و اطمینان از مدیریت حرفه ای و نتیجه گرا
  • نظارت و تجزیه و تحلیل داده های طرح های آموزشی و همچنین مدیریت دانش و ارتباطات
  • توسعه و افزایش شایستگی های مجریان پروژه های بخش آب، فاضلاب و انرژی و سایر ذینفعان مطابق با اهداف مرکز
  • توسعه و حمایت از انتشار یک مکانیسم قوی ارزیابی و صدور گواهینامه برای ذینفعان آموزش دیده.
  • برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح ملی و بین المللی جهت مشارکت رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های جامعه مدنی در موضوع آب

اعضای کمیته آموزش و ظرفیت سازی

آقای ابراهیم نیا
آقای ابراهیم نیامدیریت منابع آب
مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران
دکتر عباس اکبرزاده
دکتر عباس اکبرزادهطراحی و اجرای سیستمهای تصفیه آب و تصفیه فاضلاب و نیز واحدهای نمک زدایی بروش اسمز معکوس
موسسه تحقیقات آب، مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب
دکتر عبدالله رشیدی
دکتر عبدالله رشیدیمهندسی محیط زیست، تصفیه آب و فاضلاب
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رییس مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

دبیر کمیته آموزش و ظرفیت سازی

خانم گلریزان
خانم گلریزانکارشناس تصفیه آب و فاضلاب
RCUWM