وظایف کمیته تالیف، ترجمه و انتشارات

  • بررسی کلیه پیشنهادات برای تالیف، ترجمه و چاپ و انطباق آنها با ماموریت های مرکز و اهداف راهبردی فاز نهم برنامه بین‌الدولی آب شناسی یونسکو (UNESCO-IHP)،
  • تعیین داور یا کمیته داوران برای ارزیابی علمی متون پیشنهادی برای ترجمه و چاپ و تصمیم گیری در خصوص نحوه پیگیری آنها،
  • نظارت مستمر بر فعالیت های مرتبط با تالیف، ترجمه و چاپ مرکز،
  • هماهنگی و راهبری امور مربوط به چاپ و انتشار نتایج و خروجی های مطالعات و پژوهش های سایر کمیته های مرکز،
  • شبکه سازی علمی و ظرفیت سازی بین نهادهای داخلی و خارجی (با تاکید بر کشورهای عضو شورای حکام) به منظور تهیه و انتشار مستندات قابل ارائه در سطح ملی و منطقه ای،
  • مذاکره و پیگیری اخذ حمایت مالی و معنوی برای انتشار مستندات مد نظر از مجموعه های داخلی و بین المللی،

اعضای کمیته تالیف، ترجمه و انتشارات

دکتر رضا روزبهانی
دکتر رضا روزبهانیمدیریت منابع آب، تخصیص آب در حوضه های آبریز مشترک، حل و فصل کشمکش های آبی
موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران
دکتر بهرام ثقفیان
دکتر بهرام ثقفیانهیدرولوژی، مهندسی منابع آب، ارزیابی ریسک سیل و خشکسالی، پیش بینی وضعیت آب و هوا
دانشکده مهندسی عمران، شعبه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
دکتر بنفشه زهرایی
دکتر بنفشه زهراییتحلیل سیستم های منابع آب، ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و سازگاری با آن، آموزش آب و محیط زیست، پیوند آب - غذا - انرژی، طراحی سیستم های حمایت از تصمیم گیری
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

دبیر کمیته تالیف، ترجمه و انتشارات

دکتر ناصر دهقانیان
دکتر ناصر دهقانیانمدیریت منابع آب، سیل، خشکسالی، احیاء و مهندسی رودخانه و غیره
RCUWM