بیانیه رئیس شورای حکام

بنده باور دارم که مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) با کشورها . سازمان های بین المللی عضو شورای حکام خود می تواند فصل جدیدی در در رسیدگی به چالش های آبی منطقه ای در بالاترین سطح باز نماید و ما را به سمت حکمرانی پایدار آب هدایت نماید.